hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 755/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 755/QĐ-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Đính chính Thông tư 16/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Quyết định 755/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 04 5 2013 về việc đính chính ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm 1 số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về 1 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

 BỘ TÀI CHÍNH

-----------
Số: 755/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 16/2013/TT-BTC NGÀY 08/02/2013
CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN, GIẢM MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU

---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều một. Đính chính nội dung tại điểm a, điểm d Khoản một Điều sáu, điểm a Khoản 3 Điều sáu và Khoản hai Điều bảy Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm 1 số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về 1 số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu như sau:

- Tại điểm a, điểm d Khoản một Điều sáu Thông tư số 16/2013/TT-BTC:

Đã in: "trong 5 2011"; "năm 2011"; Sửa lại là: "từ 5 2011";

Đã in: "ngày 03"; Sửa lại là: "ngày 30"

Đã in: "ngày 14/11/2010"; Sửa lại là: "ngày 14/11/2005";

- Tại điểm a, điểm b Khoản 3 Điều sáu Thông tư số 16/2013/TT-BTC:

Đã in: "cơ quan quản lý thuế trực tiếp"

Sửa lại là: "cơ quan quản lý thuế trực tiếp về tiền thuê đất"

Đã in: "lập danh sách, lấy ý kiến Sở Tài chính"

Sửa lại là: "lập danh sách gởi cơ thuế quan có thẩm quyền ban hành quyết định giảm tiền thuê đất để lấy ý kiến cơ quan tài chính"

- Tại Khoản hai Điều bảy Thông tư số 16/2013/TT-BTC:

Đã in: "nơi công ty kê khai nộp thuế TNDN theo mẫu tại Phụ lục số 04"

Sửa lại là: “nơi công ty kê khai nộp thuế TNDN (trường hợp dự án được thực hiện tại địa bàn cấp tỉnh khác thì gởi văn bản đến cơ thuế quan nơi nộp tờ khai tiền sử dụng đất) theo mẫu tại Phụ lục số 04"

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là 1 bộ phận không tách rời của Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các công ty thuộc Bộ Tài chính và các công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,     
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính,
Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các công ty thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT.  

 TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chi

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download