hoặc
Tài liệu học tập Thông tư số 89/2010/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư số 89/2010/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước

Thông tư số 89/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, công ty được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. 

BỘ TÀI CHÍNH
--------------------- 

Số: 89/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 5 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, tổ chức
được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

-----------------------

- Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, công ty được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, công ty được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước như sau:

PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, công ty chính trị, công ty chính trị - xã hội, công ty chính trị xã hội - nghề nghiệp, công ty xã hội, công ty xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, công ty, tổ chức) được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định tại Điều một Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước, công ty sự nghiệp công lập, công ty được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sau đây gọi chung là Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

2. Việc công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được thực hiện như sau:

a) Nếu tài sản Nhà nước là tài sản đặc trưng và tài sản chuyên dùng thì thực hiện công khai theo quy định tại Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại công ty vũ trang nhân dân.

b) Nếu tài sản Nhà nước là tài sản phục vụ công tác quản lý thì thực hiện công khai theo hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Việc công khai hoạt động đầu tư xây dựng hội sở làm việc, công trình sự nghiệp và các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng căn bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng căn bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Điều hai. Phạm vi điều chỉnh

Tài sản Nhà nước phải thực hiện công khai theo quy định tại Thông tư này bao gồm: nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng gắn ngay lập tức với đất, dụng cụ di chuyển, tài sản khác được quy định là tài sản khăng khăng (hữu hình) theo chế độ quản lý tài sản khăng khăng được hình thành từ nguồn ngân sách Nhà nước, có nguồn gốc ngân sách Nhà nước; tài sản là hàng giúp đỡ, quà biếu, tặng cho của các công ty, cá nhân trong và ngoài nước được xác lập quyền sở hữu Nhà nước, được Nhà nước giao cho các cơ quan, công ty, công ty trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều 3. Hình thức công khai

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download