hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 4837/TB-BHXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 4837/TB-BHXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Bảo hiểm,Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 4837/TB-BHXH 5 2013 điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
----------------
Số: 4837/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 5 2013

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo tới các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn thành phố như sau:

Kể từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH đối với các đối tượng tham gia BHXH là 26% lương lậu, tiền công. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 18%, người lao động đóng 8%.

Lưu ý: Mức đóng BH thất nghiệp (2%) và BHYT (4,5%) vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn trước đây.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp sử dụng lao động;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên website BHXH/TP;
- Lưu: VT, THU (S). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quang Khánh

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download