hoặc
Tài liệu học tập Công văn 475/2013/GSQL-GQ1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 475/2013/GSQL-GQ1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập khẩu

Công văn 475/2013/GSQL-GQ1 về thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập cảng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 475/GSQL-GQ1
V/v thời điểm nộp bản công bố hợp quy đối với thực phẩm NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 5 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1356/HQHCM-GSQL ngày 24/4/2013 của tổ chức về thời điểm đăng ký bản công bố hợp quy đối với thực phẩm nhập cảng, Tổng cục Hải quan nhất trí với nội dung tổ chức đã triển khai:

- Đối với mặt hàng rượu và phụ gia thực phẩm thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ và Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế, doanh nghiệp phải đăng ký bản công bố hợp quy trước khi nhập cảng hàng hóa;

- Đối với các loại hàng hóa khác chưa có quy định cụ thể, doanh nghiệp thực hiện đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan chức năng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, QG1.

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Minh Hải

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download