hoặc
Tài liệu học tập Trọn bộ bài giảng Quản trị học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Trọn bộ bài giảng Quản trị học có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Sách,Giáo dục - Học tập,10 chương

Trân trọng giới thiệu quý độc giả trọn bộ bài giảng Quản trị học hay nhất, đây là bài giảng bổ ích dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh tham khảo. Quản trị học là môn học cơ sở cho khối ngành kinh tế, đồ vật các kiến thức căn bản về quản trị học làm cơ sở cho việc học tập các học phần chuyên sâu về quản trị chuyên ngành. Nhằm đáp ứng mục tiêu đồ vật cho học viên kiến thức căn bản về quản trị học và kỹ năng áp dụng được các quy luật, các nguyên tắc trong công tác quản trị ở các tổ chức.

Bộ Quản trị học gồm các chương sau:

Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

Nội dung của Chương 1: Quản trị và nhà quản trị trình bày về quản trị và nhà quản trị công việc của nhà quản trị trong tổ chức. Các năng lực nhà quản trị, các thách thức đối với quản trị trong 1 môi trường năng động.

Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị (2014)

Nội dung căn bản trong Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị nhằm mô tả 3 hướng tiếp cận về quản trị trong quan điểm cổ điển: quản trị quan liêu, quản trị khoa học và quản trị tổng quát, trình bày các đóng góp của quan điểm hành vi, giới thiệu tư duy hệ thống và các công nghệ định lượng trong quản trị.

Chương 3: Môi trường tổ chức

Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng tới hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với các đổi thay của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu thế của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

Chương 4: Hoạch định và chiến lược

Mục tiêu của Chương 4: Hoạch định và chiến lược nhằm giải thích vai trò của chức năng hoạch định. Mô tả 2 hình thức căn bản của hoạch định: hoạch định chiến lược và hoạch định chiến thuật. Phân tích các tác động của việc nhiều hóa đối với hoạch định. Mô tả các cấp hoạch định chiến lược của tổ chức. Trình bày tiến trình hoạch định. Giải thích mô hình các chiến lược cạnh tranh.

Chương 5: Ra quyết định

Mục tiêu chính của Chương 5: Ra quyết định nhằm giải thích vai trò của việc ra quyết định đối với nhà quản trị và nhân viên. Mô tả việc ra quyết định trong các điều kiện khác nhau: vững chắc, rủi ro và không vững chắc. Trình bày tiến trình ra quyết định. Mô tả các đặc điểm của việc ra các quyết định đổi mới và thường xuyên. Giải thích các đặc điểm của ba mô hình quyết định: quyết định hợp lý, hợp lý giới hạn và quyết định mang tính chính trị.

Chương 6: Tổ chức

Mục tiêu chính yếu trong Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Tổ chức nhằm trình bày các nhân tố chính của cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức; khái niệm về cơ cấu cơ giới và cơ cấu hữu cơ. Các loại chuyên môn hoá các bộ phận trong tổ chức và các nguyên tắc căn bản của sự phối hợp trong tổ chức. Cơ cấu quyền hành của tổ chức; quan hệ quyền hành online và tham mưu. Những nhân tố ảnh hưởng tới sự tập trung và phân quyền trong quản trị. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc giao diện tổ chức và các loại hình cơ cấu tổ chức.

Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực

Mục tiêu của Chương 7: Quản trị nguồn nhân lực thuộc Bài giảng Quản trị học nhằm giải thích vai trò chiến lược của quản trị nguồn nhân lực. Giải thích mối quan hệ giữa các đổi thay về xã hội, tổ chức và lực lượng lao động với quản trị nguồn nhân lực Xác định nhu cầu các nhà quản trị mai sau cho tổ chức thông qua việc hoạch định nguồn nhân lực. Trình bày các nội dung chính yếu của quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức.

Chương 8: Động lực thúc đẩy

Trong bài giảng Quản trị học - Chương 8: Động lực thúc đẩy nhằm mô tả khái niệm động cơ thúc đẩy và mô hình động cơ thúc đẩy Phân biệt các cách tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu động cơ thúc đẩy: cách tiếp cận truyền thống, cách Các lý thuyết về nội dung của động cơ thúc đẩy Các lý thuyết thúc đẩy theo tiến trình. Lý thuyết về sự tăng cường động cơ thúc đẩy. Thiết kế công việc mang tính thúc đẩy Những cách thức nhà quản trị có thể sử dụng để động viên nhân viên tại nơi làm việc.

Chương 9: Lãnh đạo

Mục tiêu căn bản trong bài giảng Quản trị học - Chương 9: Lãnh đạo nhằm làm rõ khái niệm lãnh đạo; sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản trị. Lý thuyết về đặc điểm lãnh đạo. Lý thuyết về hành vi lãnh đạo, cách tiếp cận lãnh đạo tình huống. Một số phong cách lãnh đạo hiện đại và cách xây dựng niềm tin trong thực hành lãnh đạo.

Chương 10: Truyền thông trong tổ chức

Mục tiêu của bài giảng Quản trị học - Chương 10: Truyền thông trong tổ chức nhằm giải thích các yếu tố chính của tiến trình truyền thông. Mô tả vai trò của công nghệ thông tin trong tiến trình truyền thông. Xác định các rào cản đối với truyền thông và làm thế nào để loại bỏ chúng. Trình bày các hướng dẫn để giám sát hiệu quả quá trình truyền thông.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download